ෆ*₊˚꒰:: ≡ my tetebear ⌇
no because I WILL CRY! ╥﹏╥ i cant help but feel my tummy go 🦋💘🦋💞💕💞☺️🦋💘💖💓 when i see him and my heart go dabum dabum!!
-
-
-⁣⁣
-⁣⁣ ⁣⁣ #선팔 #jin #suga #jhope #bangtanboys #셀카 #셀스타그램 #팔로우 #army #ootd #love #v #셀피 #rm #travel #f4f #korea #일상 #kpopl4l #likeforlike #southkorea #좋아요 #jimin #jungkook #bts #소통 #kpop #맞팔 #taekook
ෆ*₊˚꒰:: ≡ my tetebear ⌇
 no because I WILL CRY! ╥﹏╥ i cant help but feel my tummy go 🦋💘🦋💞💕💞☺️🦋💘💖💓 when i see him and my heart go dabum dabum!!
-
-
-⁣⁣
-⁣⁣ ⁣⁣ #선팔 #jin #suga #jhope #bangtanboys #셀카 #셀스타그램 #팔로우 #army #ootd #love #v #셀피 #rm #travel #f4f #korea #일상 #kpopl4l #likeforlike #southkorea #좋아요 #jimin #jungkook #bts #소통 #kpop #맞팔 #taekook ෆ*₊˚꒰:: ≡ my tetebear ⌇
 no because I WILL CRY! ╥﹏╥ i cant help but feel my tummy go 🦋💘🦋💞💕💞☺️🦋💘💖💓 when i see him and my heart go dabum dabum!!
-
-
-⁣⁣
-⁣⁣ ⁣⁣ #선팔 #jin #suga #jhope #bangtanboys #셀카 #셀스타그램 #팔로우 #army #ootd #love #v #셀피 #rm #travel #f4f #korea #일상 #kpopl4l #likeforlike #southkorea #좋아요 #jimin #jungkook #bts #소통 #kpop #맞팔 #taekook ෆ*₊˚꒰:: ≡ my tetebear ⌇
 no because I WILL CRY! ╥﹏╥ i cant help but feel my tummy go 🦋💘🦋💞💕💞☺️🦋💘💖💓 when i see him and my heart go dabum dabum!!
-
-
-⁣⁣
-⁣⁣ ⁣⁣ #선팔 #jin #suga #jhope #bangtanboys #셀카 #셀스타그램 #팔로우 #army #ootd #love #v #셀피 #rm #travel #f4f #korea #일상 #kpopl4l #likeforlike #southkorea #좋아요 #jimin #jungkook #bts #소통 #kpop #맞팔 #taekook

98

18

 • @hyyhjeonn 28 March, 2020

  i will cry

 • @ikoniceri 28 March, 2020

  Hi ex1 recent post? Done urs💕

 • @koookiemilk 26 March, 2020

  cutie cutie cutie omg🥺🥺

 • @jicho_world 26 March, 2020

  Ex 3

 • @douxyngss 26 March, 2020

  I could’ve sworn I liked this when you posted it

 • @douxyngss 26 March, 2020

  I

 • @lgvy1408_ 26 March, 2020

  Ex1? Done yours💜

 • @defscyon 26 March, 2020

  teehee

 • @30thang12_ 26 March, 2020

  Ex1? Done yours💜

 • @lninspirit 26 March, 2020

  Ex6 ? Done yours

 • @taeiselysian 26 March, 2020

  yes I may have deleted this on accident-