Monkey Park in Arashiyama, Japan where the monkeys roam freely.

Arashiyama Monkey Park Iwatayama

205