کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی
#travel #trip #iran
کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran کبوتر خانه
ناری قلعه
خرانق
چک چک
میبد
همه این اماکن دیدنی به یک طرف این سفر رو برای من وصف ناشدنی کرد و از طرف دیگر دو اقامتگاه یکی خشت و ماه و دیگری شیرین و فرهاد 
اولین میزبان زوج جوان که هر لحظه محبت آنها با آن بیان دلنشین یزدی ما را به ماندن مشتاق میکرد و دگر میزبان با ان همه خطوط روی پیشانی در روستای مزرعه کلانتر ما را به دوباره آمدن تشویق.
#سفر #طبیعتگردی
#تور #مهشیدسبحان #سبحانگردی #مهشیدگردی 
#travel #trip #iran

Ardakan, Iran

300

4

 • @mashhad_vitrin 21 December, 2018

  سلام ممنون میشم ما رو هم فالو و لایک بفرمایید 🙏🌷🌹🍁

 • @hamed_razzaghi 12 December, 2018

  🌼💐🙏👌

 • @r.e.z.a_javaheri 11 December, 2018

  خوش گذشت در کنار دوستان مهربان

 • @nedasherazian 1 December, 2018

  چه زيباست😍😍😍👌👌👌