.
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran
.
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran .
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran .
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran .
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran .
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran .
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran .
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran .
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran .
Konar Sandal ancient hill which backs to a five thousand year old civilization and found masterpieces in Jiroft archeology museum...
.
اینجا تپه باستانی کُنار صندل جیرفت مربوط به تمدنی پنج هزار ساله است و عکسهای بعدی آثار به جا مانده از پس غارت یکی از گرانبهاترین میراث به جامانده بشری و البته کشورمون در موزه جیرفت...
.
به یاد روزی افتادم که در روستایی در لائوس به دیدن غاری در دل کوه پر از مجسمه های ریز و درشت بودا رفتم, آنچه که نوشته شده بود این بود; اینجا توسط مردم محلی کشف شد و همان مردم تا روزها به نوبت نگهبانی میدادند تا کسی نتواند دستبردی به میراث تازه یافت شده روستایشان بزند تا مسئولین از راه برسند و از آن مراقبت کنند,
.
اما در جیرفت چه اتفاقی افتاد کارگران افغان یکهو از شهر غیب شدند و خبر از استخدام آنها توسط برخی از هموطنان خودمان برای کندن چاله های یک پرایدی! یا دو پرایدی!* کنار صندل رسیده بود و تعلل مسئولینی شاید از نسل همانها که میخواستند تخت جمشید را اسکندروار این بار با بولدوزر آشنا کنند,
.
ترکیب تاسف باری که خود ما نیز کم و زیاد بخشی از آن هستیم و هر کدام به نوبه خود نقشی داریم که روزگار امروزمان را در تمام جنبه های زندگی رقم زده است,
.
امروز بخشی از کلیسای نتردام این میراث بشری در آتش سوخت و پارادوکس جذابتر اینجاست که البته به درستی شاهد تاثر شدید برخی هموطنانمان در قبال این فاجعه هم هستیم...
.
*پ.ن.; چاله هایی که آثار به دست آمده شان را با قیمت یک یا دو پراید ارزشگذاری میکردند و میفروختند...
.
#جیرفت #تمدن_ایران #میراث_فرهنگی #آثار_باستانی #تاریخ #تمدن #فرهنگ #باستان_شناسی #سفر #کوله_گرد #مسافر #سفرنامه #ایرانگردی #کرمان #ماجراجویی .
#mustseeiran #visitiran #irancivilization #archeology #ancient #traveltheworld #museum #traveller #travelphotography #humancivilization #natgeoiran #jiroft #kerman #iran

Jiroft

111

7

  • @masood.usefi 17 April, 2019

    اين كشور با اين پيشينه تاريخي سالهاس كه تبديل به يه تجارت خونه شده

  • @iranian_villages 16 April, 2019

    درست فرمودید، واقعا واقعا 😭😭😢😢